Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdań finansowych Spółki


Pełnomocnik Wspólnika – Skarbu Państwa – spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści decyzji nr 12 w sprawie wszczęcia procedury wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdań finansowych spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za lata obrotowe: 2018, 2019, 2020 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2018, 2019, 2020, wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z badań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.


Pobierz Ogłoszenie


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Ośrodka Badawczego Ekonomiki i Transportu


Pełnomocnik wspólnika - Skarbu Państwa -
w spółce Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000288470, NIP: 5251000454, REGON: 010885120, kapitał zakładowy 145 000 zł

ogłasza

na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (DZ. U. Nr 55, poz. 476, ze zm.),

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU.

Pobierz Ogłoszenie (PDF)