Geneza Ośrodka

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu został utworzony w 1965 r. w Warszawie jako jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, stanowiąca zaplecze naukowo-badawcze kolei w Polsce.

W związku z restrukturyzacją kolei w Polsce, na mocy zarządzeń Ministra Transportu, nastąpiło wydzielenie Ośrodka ze struktury PKP oraz powołanie do życia odrębnego od PKP przedsiębiorstwa państwowego. 1 stycznia 1993 r. Ośrodek stał się przedsiębiorstwem państwowym działającym pod firmą: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu - Przedsiębiorstwo Państwowe (Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P.P.).

W dniu 29 czerwca 2007 r. został sporządzony Akt Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego oraz Akt Założycielski Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

W dniu 2 października 2007 r. Spółka zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000288470.

Od 1 listopada 2007 r. Ośrodek kontynuuje swoją działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może używać skrótu firmy: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.