Działalność, dorobek, oferta

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi działalność, której przedmiotem są (według PKD):
a) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
b) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
c) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
d) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
f) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z).

Przedmiotem działalności naukowo-badawczej Ośrodka są szeroko rozumiane problemy transportu, głównie o charakterze ekonomiczno-finansowym i organizacyjno-prawnym, rozpatrywane w skali całego systemu transportowego, poszczególnych jego gałęzi, podmiotów transportowych oraz w układzie jednostek terytorialnych.
Na szczególne podkreślenie zasługuje w ostatnich latach rola Ośrodka w dziedzinie opracowywania regionalnych dokumentów polityki transportowej. Są to strategie rozwoju transportu, programy rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji oraz plany transportowe funkcjonowania publicznego transportu pasażerskiego opracowywane dla poszczególnych województw. Ośrodek wykonał lub kończy obecnie tego typu dokumenty dla województwa podlaskiego, lubelskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Ważną specjalnością Ośrodka są również studia wykonalności, wstępne studia wykonalności oraz analizy finansowej i ekonomicznej opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i organizacyjnych w transporcie. Jest to obecnie szczególnie istotne dla Ośrodka pole aktywności w dobie niezwykle dynamicznie rozwijającego się procesu rozbudowy i modernizacji systemu infrastruktury transportowej w Polsce zasilanego środkami pomocowymi Unii Europejskiej.

Jako najbardziej znaczące prace studialne w tej sferze działalności Ośrodka należy wskazać między innymi: "Wstępne studium wykonalności modernizacji linii kolejowych przebiegających w korytarzu I i IX na odcinkach Warszawa-Kowno-Wilno", studia wykonalności modernizacji kolejowych przejść granicznych w Kuźnicy Białostockiej i Małaszewiczach, analizy i oceny opłacalności budowy szeregu centrów przeładunkowych (obsługi granicznej) w Dorohusku, Medyce i Małaszewiczach, a także analizę finansowej opłacalności układu torowego i drogowego sfery przemysłowej Jaworzna.

Kolejną ważną sferą działania Ośrodka są analizy wykonywane dla pasażerskich i towarowych przewoźników kolejowych, przede wszystkim analizy rynku usług transportowych, prognozy przewozowe, jak również analizy finansowej i ekonomicznej opłacalności dotyczące zakupu lub modernizacji taboru oraz wprowadzania przez przewoźników nowych produktów.

Wśród najbardziej znaczących osiągnięć Ośrodka w tej dziedzinie warto wymienić między innymi przede wszystkim takie opracowania jak analizę celowości utworzenia Spółki do prowadzenia kolejowych kwalifikowanych przewozów pasażerskich, biznes plan w zakresie zakupu i eksploatacji na sieci PKP 16 pociągów zespolonych z wychylnym pudłem, analizę celowości wprowadzenia cen relacyjnych w odniesieniu do pociągu w przewozach kwalifikowanych, wstępne studium wykonalności wprowadzenia przez PKP Przewozy Regionalne nowego produktu na linii Warszawa-Łódź wraz z analizą organizacji i zarządzania przewozami oraz prognozy przewozowe i analizy rynkowe wykonane dla przewoźników towarowych.
Oferujemy nasze usługi doradcze, jak również deklarujemy gotowość realizacji prac badawczych, analityczno-studialnych, opinii i ekspertyz dotyczących transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz regionalnych systemów transportowych i transportu kombinowanego.

Do podstawowych dziedzin specjalizacji badawczej Ośrodka, w których posiada on największy dorobek twórczy oraz wiedzę naukową, zaliczyć należy:

* zagadnienia z zakresu polityki transportowej - regionalnej, krajowej i międzynarodowej;
* marketing usług transportowych (badanie rynku oraz jego kształtowanie);
* prognozowanie potrzeb przewozowych oraz planowanie działalności transportowej;
* rachunek finansowo-ekonomiczny przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie;
* badania w zakresie zastosowań logistyki w transporcie;
* organizację i zarządzanie w transporcie, a w szczególności problemy restrukturyzacji i przekształceń własnościowych podmiotów transportowych;
* badania dotyczące funkcjonowania oraz rozwoju przewozów intermodalnych;
* analizę ekologicznych aspektów działalności transportowej;
* opracowywanie systemów taryfowych w odniesieniu do przewozów towarowych i pasażerskich;
* dostosowanie polskiego systemu transportowego do wymogów oraz uregulowań prawnych Unii Europejskiej;
* opracowywanie projektów aktów prawnych dla sektora transportu.